Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Oświadczenie w sprawie dostępności

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sgzozjasienica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-12

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-28 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Wach, j.wach@sgzozjasienica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 815-32-83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej zadanie, wskazanie, o która stronę internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zadająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego zadanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie możne być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny możne zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący zadanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej stronyinternetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest dostępny w zakładce- Formularze do pobrania oraz w zakładce Dostępnośc.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Jasienicy
43-385 Jasienica 845

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia oznaczone literami A, B i C, wszystkie dostosowane dla osób z ograniczoną ruchomością bądź poruszających się na wózku inwalidzkim:

  • wejście A - przeznaczone dla pacjentów poradni ogólnej i pediatrycznej, poradni specjalistycznych, wykorzystywane jest także dla pacjentów szczepionych przeciw COVID-19 i grypie

  • wejście B - przeznaczone dla pacjentów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  • wejście C - przeznaczone dla pacjentów pracowni fizjoterapii i pracowni RTG

 2. Budynek nie posiada windy. Dla osób z ograniczoną ruchomością, bądź poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są pomieszczenia parteru i pracowni fizjoterapii.

 3. Na parkingu od strony wejścia A i B znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone kolorem niebieskim.

  Przy wejściu C znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone tabliczkami umieszonymi na ścianie budynku.

 4. W budynku na każdym poziomie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 8. Ośrodek Zdrowia w Jasienicy nie dysponuje możliwością skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Rudzicy
43-394 Rudzica 350

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia, oba przeznaczone dla pacjentów poradni ogólnej i pediatrycznej:

  • wejście główne - niedostosowane dla pacjentów z ograniczoną ruchomością i poruszających się na wózku inwalidzkim, do wejścia prowadzi schodek, a wewnątrz do pomieszczeń na półpiętrze i do windy prowadzą schody

  • wejście boczne, wejście do windy - dostosowane dla pacjentów z ograniczoną ruchomością i poruszających się na wózku inwalidzkim.

 2. Budynek posiada winde. Wszystkie pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Rudzicy są dostępne dla osób z ograniczoną ruchomością i poruszających się na wózku inwalidzkim.

 3. Na parkingu w pobliżu wejść do budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone kolorem niebieskim.

 4. W budynku na każdym poziomie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 8. Ośrodek Zdrowia w Rudzicy nie dysponuje możliwością skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Grodźcu
43-386 Grodziec 128

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia, oba dostosowane dla osób z ograniczoną ruchomością bądź poruszających się na wózku inwalidzkim:

  • wejście A - przeznaczone dla pacjentów poradni pediatrycznej

  • wejście B - przeznaczone dla pacjentów poradni ogólnej

 2. Budynek nie posiada windy, ale ze względu na to, iż budynek jest parterowy wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób z ograniczoną ruchomością bądź poruszających się na wózku inwalidzkim.

 3. Na parkingu znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone tabliczką umieszczoną na ścianie budynku.

 4. W budynku, zarówno w poczekalni ogólnej jak i w poczekalni pediatrycznej, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 8. Ośrodek Zdrowia w Grodźcu nie dysponuje możliwością skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu
43-392 Międzyrzecze 112

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście dostosowane dla osób z ograniczoną ruchomością bądź poruszających się na wózku inwalidzkim przeznaczone dla pacjentów poradni ogólnej i pediatrycznej.

 2. Budynek nie posiada windy. Dla osób z ograniczoną ruchomością bądź poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są pomieszczenia parteru.

 3. Na parkingu znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone tabliczką.

 4. Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 8. Ośrodek Zdrowia w Międzyrzeczu nie dysponuje możliwością skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach
43-391 Mazańcowice 1121

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście dostosowane dla osób z ograniczoną ruchomością bądź poruszających się na wózku inwalidzkim przeznaczone dla pacjentów poradni ogólnej i pediatrycznej.

 2. Budynek posiada windę. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób z ograniczoną ruchomością i poruszających się na wózku inwalidzkim.

 3. Na parkingu z boku budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone tabliczką umieszczoną na ścianie budynku.

 4. W budynku na każdym poziomie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 8. Ośrodek Zdrowia w Mazańcowicach nie dysponuje możliwością skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.