Dostępność

 

Deklaracja dostępności Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sgzozjasienica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-28

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Lorańczyk
 • E-mail: j.loranczyk@sgzozjasienica.pl
 • Telefon: 33 815 32 83

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej, sposób kontaktu,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, zgłaszający roszczenie zostaje poinformowany kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy mgr inż. Jan Matuszek
 • Adres: 43-385 Jasienica 845
 • E-mail: kierownik@sgzozjasienica.pl
 • Telefon: 33 815 32 83

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Jasienicy

43-385 Jasienica 845
 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia oznaczone literami A, B i C, wszystkie dostosowane dla osób z ograniczoną ruchomością bądź poruszających się na wózku inwalidzkim:
  • wejście A - przeznaczone dla pacjentów poradni ogólnej i pediatrycznej, poradni specjalistycznych, wykorzystywane jest także dla pacjentów szczepionych przeciw COVID-19 i grypie
  • wejście B - przeznaczone dla pacjentów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • wejście C - przeznaczone dla pacjentów pracowni fizjoterapii i pracowni RTG
 2. Budynek nie posiada windy. Dla osób z ograniczoną ruchomością, bądź poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są pomieszczenia parteru i pracowni fizjoterapii.
 3. Na parkingu od strony wejścia A i B znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone kolorem niebieskim. Przy wejściu C znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone tabliczkami umieszonymi na ścianie budynku.
 4. W budynku na każdym poziomie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Ośrodek Zdrowia w Jasienicy nie dysponuje możliwością skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Rudzicy

43-394 Rudzica 350
 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia, oba przeznaczone dla pacjentów poradni ogólnej i pediatrycznej:
  • wejście główne - niedostosowane dla pacjentów z ograniczoną ruchomością i poruszających się na wózku inwalidzkim, do wejścia prowadzi schodek, a wewnątrz do pomieszczeń na półpiętrze i do windy prowadzą schody
  • wejście boczne, wejście do windy - dostosowane dla pacjentów z ograniczoną ruchomością i poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. Budynek posiada winde. Wszystkie pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Rudzicy są dostępne dla osób z ograniczoną ruchomością i poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. Na parkingu w pobliżu wejść do budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone kolorem niebieskim.
 4. W budynku na każdym poziomie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Ośrodek Zdrowia w Rudzicy nie dysponuje możliwością skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Grodźcu

43-386 Grodziec 128
 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia, oba dostosowane dla osób z ograniczoną ruchomością bądź poruszających się na wózku inwalidzkim:
  • wejście A - przeznaczone dla pacjentów poradni pediatrycznej
  • wejście B - przeznaczone dla pacjentów poradni ogólnej
 2. Budynek nie posiada windy, ale ze względu na to, iż budynek jest parterowy wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób z ograniczoną ruchomością bądź poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. Na parkingu znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone tabliczką umieszczoną na ścianie budynku.
 4. W budynku, zarówno w poczekalni ogólnej jak i w poczekalni pediatrycznej, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Ośrodek Zdrowia w Grodźcu nie dysponuje możliwością skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu

43-392 Międzyrzecze 112
 1. Do budynku prowadzi 1 wejście dostosowane dla osób z ograniczoną ruchomością bądź poruszających się na wózku inwalidzkim przeznaczone dla pacjentów poradni ogólnej i pediatrycznej.
 2. Budynek nie posiada windy. Dla osób z ograniczoną ruchomością bądź poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są pomieszczenia parteru.
 3. Na parkingu znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone tabliczką.
 4. Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Ośrodek Zdrowia w Międzyrzeczu nie dysponuje możliwością skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach

43-391 Mazańcowice 1121
 1. Do budynku prowadzi 1 wejście dostosowane dla osób z ograniczoną ruchomością bądź poruszających się na wózku inwalidzkim przeznaczone dla pacjentów poradni ogólnej i pediatrycznej.
 2. Budynek posiada winde. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób z ograniczoną ruchomością i poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. Na parkingu z boku budynku znajduje się jedno miejsce  parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone tabliczką umieszczoną na ścianie budynku.
 4. W budynku na każdym  poziomie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Ośrodek Zdrowia w Mazańcowicach nie dysponuje możliwością skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.