Rejestracja:
33 815 24 32
33 815 38 25

 

 

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo
W celu ochrony Państwa danych uprzejmie prosimy o odbieranie wyników badań laboratoryjnych, zdjęć RTG czy innej dokumentacji medycznej osobiście.
W momencie gdy zaistnieje sytuacja, że nie mogą Państwo wyniku badań, zdjęcia rtg czy innej dokumentacji medycznej odebrać osobiście, należy upoważnić do ich odbioru inną osobę.
 Wzór upoważnienia.można pobrać w rejestracji Ośrodka, laboratorium analitycznym, czy też  w pracowni RTG.

WZÓR UPOWAŻNIENIA

................................................                                                                       .............................dnia...............................
Imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia

................................................
Pesel

................................................
seria i numer dowodu osobistego

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

Ja, niżej podpisany,upoważniam:....................................................................................
legitymującego/cą się dowodem tożsamości:..................................................................
do odbioru dokumentacji medycznej w postaci:
wyników badań laboratoryjny wykonanych w laboratorium analitycznym SGZOZ- u w Jasienicy w dniu: ..............................................
wyników badań diagnostycznych (zdjęć RTG): .......................................................................
kserokopii historii choroby poradni ......................................................................
....................................................................
Czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienie

 

Statystyki odwiedzin

  • Licznik odwiedzin73,146
    03/19/2018 - 00:21