Rejestracja:
33 815 24 32
33 815 38 25

 

 

Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /home/dorczar/domains/sgzozjasienica.pl/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

                                                                                                                                                                                                       Kierownik
                                                                                                                                                     Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
                                                                                                                                                                                               43-385 Jasienica 845

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

                                                                                                                                                                                             ogłasza konkurs ofert
                                                                                                                                                                        na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla
                                                                                                                                                   Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
                                                                                                                                                 w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 
1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.
2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 12.06.2017r.
3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do dnia 13.06.2017r. do godziny 08.30.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2017 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 2 lata licząc od daty podpisania umowy.
7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Jasienica, dnia 26.05.2017r.

Statystyki odwiedzin

  • Licznik odwiedzin324,360
    12/17/2018 - 01:58