Rejestracja:
33 815 24 32
33 815 38 25

 

 

Ochrona Danych Osobowych

Szanowny Pacjencie,

na podstawie art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica.

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:
Zbiór danych medycznych pacjentów (Zbiór „Pacjenci”)
Zbiór skarg i wniosków
Zbiór korespondencji

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych, rozliczanie z Narodowym Funduszem Zdrowia, udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski, zapewnienie odpowiedzi na korespondencje kierowaną do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. 
 
Udostępniamy dane:
Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
Osobom upoważnionym na wniosek
 
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:
a) Ustawa o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)
b) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 186 z późn. zm.)
c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069 z późn. zm.)
d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922 z późn. zm.),
e) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46 z późn. zm.)
 
Pacjencie masz prawo:
dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych), a w szczególności prawo do uzyskania informacji:
a) czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,
b) o administratorze danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,
c) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
d) od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
e) o źródle, z którego pochodzą dane, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji lub zachowania tajemnicy zawodowej,
f) o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 
Pacjencie, masz prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Cię o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

Statystyki odwiedzin

  • Licznik odwiedzin72,822
    02/21/2018 - 12:03